دسته بندی محصولات

قیمت هر کیلو 530000 هزار تومان
با تخفیف 520000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

520,000 تومان

قیمت هر کیلو 430000 هزار تومان
با تخفیف 420000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

420,000 تومان

قیمت هر کیلو 330000 هزار تومان
با تخفیف 320000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

320,000 تومان

قیمت هر کیلو 103000 هزار تومان
با تخفیف 95000 هزار تومان
بسته های 20 کیلوگرمی

95,000 تومان

قیمت هر کیلو 390000 هزار تومان
با تخفیف 368000 هزار تومان
بسته های 5کیلوگرمی

368,000 تومان

اتمام موجودی

قیمت هر کیلو 0 هزار تومان
با تخفیف 0 هزار تومان
بسته های 15 کیلوگرمی

تومان

قیمت هر کیلو 553000 هزار تومان
با تخفیف 543000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

543,000 تومان

قیمت هر کیلو 430000 هزار تومان
با تخفیف 423000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

423,000 تومان

قیمت هر کیلو 820000 هزار تومان
با تخفیف 805000 هزار تومان
بسته های 3 کیلوگرمی

805,000 تومان

قیمت هر کیلو 149000 هزار تومان
با تخفیف 144000 هزار تومان
بسته های 3 کیلوگرمی

144,000 تومان

قیمت هر کیلو 99000 هزار تومان
با تخفیف 94000 هزار تومان
بسته های 3 کیلوگرمی

94,000 تومان

قیمت هر کیلو 105000 هزار تومان
با تخفیف 97000 هزار تومان
بسته های 20 کیلوگرمی

97,000 تومان

قیمت هر کیلو 130000 هزار تومان
با تخفیف 124000 هزار تومان
بسته های 25 کیلوگرمی

124,000 تومان

قیمت هر کیلو 135000 هزار تومان
با تخفیف 129000 هزار تومان
بسته های 20 کیلوگرمی

129,000 تومان

قیمت هر کیلو 120000 هزار تومان
با تخفیف 110000 هزار تومان
بسته های 20 کیلوگرمی

110,000 تومان

اتمام موجودی

قیمت هر کیلو 0 هزار تومان
با تخفیف 0 هزار تومان
بسته های 20 کیلوگرمی

تومان

قیمت هر کیلو 99000 هزار تومان
با تخفیف 96000 هزار تومان
بسته های 15 کیلوگرمی

96,000 تومان

قیمت هر کیلو 138000 هزار تومان
با تخفیف 133000 هزار تومان
بسته های 15کیلوگرمی

133,000 تومان

اتمام موجودی

قیمت هر کیلو 0 هزار تومان
با تخفیف 0 هزار تومان
بسته های 10 کیلوگرمی

تومان

قیمت هر کیلو 245000 هزار تومان
با تخفیف 238000 هزار تومان
بسته های 10 کیلوگرمی

238,000 تومان

محصول بیشتری وجود ندارد.