۳,۴۰۰ تومان۳۴,۰۰۰ تومان
۸,۹۰۰ تومان۸۹,۰۰۰ تومان
جدی
۲۱,۹۰۰ تومان۲۱۹,۰۰۰ تومان
۳,۱۵۰ تومان۳۱,۵۰۰ تومان
۳,۶۵۰ تومان۳۶,۵۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان۶۶,۰۰۰ تومان
۵,۵۵۰ تومان۵۵,۵۰۰ تومان

خشکبار

آلبالو خشکه

۲,۳۰۰ تومان۲۳,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۳,۲۵۰ تومان۳۲,۵۰۰ تومان

خشکبار

برگه زردآلو

۳,۵۰۰ تومان۳۵,۰۰۰ تومان

خشکبار

آلوچه سیاه

۱,۶۵۰ تومان۱۶,۵۰۰ تومان
۱۲,۷۰۰ تومان۱۲۷,۰۰۰ تومان

خشکبار

قیصی زردآلو

۳,۶۰۰ تومان۳۶,۰۰۰ تومان

خشکبار

آلوچه طلایی

۱,۷۰۰ تومان۱۷,۰۰۰ تومان

انجیر خشک

انجیر خشک لوکس

۱۲,۸۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان