پر فروش های آجیلنو

۳,۳۵۰ تومان۳۳,۵۰۰ تومان
۱۳,۱۰۰ تومان۱۳۱,۰۰۰ تومان
۱۴,۷۵۰ تومان۱۴۷,۵۰۰ تومان
جدی
۲۵,۳۵۰ تومان۲۵۳,۵۰۰ تومان

خشکبار

برگه زردآلو

۳,۶۵۰ تومان۳۶,۵۰۰ تومان
۷,۹۰۰ تومان۷۹,۰۰۰ تومان
۴,۲۰۰ تومان۴۲,۰۰۰ تومان
۴,۴۵۰ تومان۴۴,۵۰۰ تومان