دسته بندی محصولات

محصولات دسته گردو

قیمت هر کیلو 196000 هزار تومان
با تخفیف 188000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

940,000 تومان

قیمت هر کیلو 410000 هزار تومان
با تخفیف 399000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

1,995,000 تومان

اتمام موجودی

قیمت هر کیلو 0هزار تومان
با تخفیف 0هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

تومان

اتمام موجودی

قیمت هر کیلو 350000 هزار تومان
با تخفیف 310000 هزار تومان
بسته های 3 کیلوگرمی

930,000 تومان

قیمت هر کیلو 590000 هزار تومان
با تخفیف 573000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

2,865,000 تومان

قیمت هر کیلو 450000 هزار تومان
با تخفیف 440000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

2,200,000 تومان