محصولات دسته گردو

قیمت هر کیلو 240000 هزار تومان
با تخفیف 230000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 240,000 تومان بود.قیمت فعلی 230,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 255000 هزار تومان
با تخفیف 250000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 255,000 تومان بود.قیمت فعلی 250,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 668000 هزار تومان
با تخفیف 652000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 668,000 تومان بود.قیمت فعلی 652,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 473000 هزار تومان
با تخفیف 460000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 473,000 تومان بود.قیمت فعلی 460,000 تومان است.

اتمام موجودی

قیمت هر کیلو 0هزار تومان
با تخفیف 0هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

تومان