دسته بندی محصولات

محصولات دسته کنجد

قیمت هر کیلو 140000 هزار تومان
با تخفیف 133000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

665,000 تومان

قیمت هر کیلو 140000 هزار تومان
با تخفیف 133000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

665,000 تومان

قیمت هر کیلو 135000 هزار تومان
با تخفیف 125000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

625,000 تومان