محصولات دسته پسته

قیمت هر کیلو 524000 هزار تومان
با تخفیف 514000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 524,000 تومان بود.قیمت فعلی 514,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 509000 هزار تومان
با تخفیف 499000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 509,000 تومان بود.قیمت فعلی 499,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 540000 هزار تومان
با تخفیف 530000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 540,000 تومان بود.قیمت فعلی 530,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 552000 هزار تومان
با تخفیف 542000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 552,000 تومان بود.قیمت فعلی 542,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 542000 هزار تومان
با تخفیف 532000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 542,000 تومان بود.قیمت فعلی 532,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 480000 هزار تومان
با تخفیف 472000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 480,000 تومان بود.قیمت فعلی 472,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 468000 هزار تومان
با تخفیف 458000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 468,000 تومان بود.قیمت فعلی 458,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 950000 هزار تومان
با تخفیف 935000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 950,000 تومان بود.قیمت فعلی 935,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 1685000 هزار تومان
با تخفیف 1660000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 1,685,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,660,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 950000 هزار تومان
با تخفیف 910000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 950,000 تومان بود.قیمت فعلی 910,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 420000 هزار تومان
با تخفیف 400000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 420,000 تومان بود.قیمت فعلی 400,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 660000 هزار تومان
با تخفیف 640000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 660,000 تومان بود.قیمت فعلی 640,000 تومان است.