دسته بندی محصولات

محصولات دسته پسته

قیمت هر کیلو 440000 هزار تومان
با تخفیف 413600 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

2,068,000 تومان

قیمت هر کیلو 660000 هزار تومان
با تخفیف 640200 هزار تومان
بسته های 3 کیلوگرمی

1,920,600 تومان

قیمت هر کیلو 152000 هزار تومان
با تخفیف 145920 هزار تومان
بسته های 20 کیلوگرمی

2,918,400 تومان

قیمت هر کیلو 1650000هزار تومان
با تخفیف 1625000 هزار تومان
بسته های 3 کیلوگرمی

4,875,000 تومان

قیمت هر کیلو 890000 هزار تومان
با تخفیف 860000 هزار تومان
بسته های 3کیلوگرمی

2,580,000 تومان

قیمت هر کیلو 350000 هزار تومان
با تخفیف 330000 هزار تومان
بسته های 3 کیلوگرمی

990,000 تومان

قیمت هر کیلو 550000 هزار تومان
با تخفیف 530000 هزار تومان
بسته های 3 کیلوگرمی

1,590,000 تومان