۲,۴۰۰ تومان۲۴,۰۰۰ تومان

نخود

آرد نخود

۱,۱۵۰ تومان۱۱,۵۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۵۰ تومان۱۷,۵۰۰ تومان
۲,۴۰۰ تومان۲۴,۰۰۰ تومان
۲,۲۰۰ تومان۲۲,۰۰۰ تومان
۱,۸۰۰ تومان۱۸,۰۰۰ تومان
۲,۲۰۰ تومان۲۲,۰۰۰ تومان