محصولات دسته فندق

قیمت هر کیلو 582000 هزار تومان
با تخفیف 577000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 582,000 تومان بود.قیمت فعلی 577,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 555000 هزار تومان
با تخفیف 545000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 555,000 تومان بود.قیمت فعلی 545,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 570000 هزار تومان
با تخفیف 550000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 570,000 تومان بود.قیمت فعلی 550,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 940000 هزار تومان
با تخفیف 925000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 940,000 تومان بود.قیمت فعلی 925,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 1058000 هزار تومان
با تخفیف 1035000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 1,058,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,035,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 1153000 هزار تومان
با تخفیف 1130000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 1,153,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,130,000 تومان است.