دسته بندی محصولات

محصولات دسته فندق

قیمت هر کیلو 640000هزار تومان
با تخفیف 625000 هزار تومان
بسته های 3کیلوگرمی

1,875,000 تومان

قیمت هر کیلو 728000هزار تومان
با تخفیف 705000 هزار تومان
بسته های 3 کیلوگرمی

2,115,000 تومان