محصولات دسته خشکبار

قیمت هر کیلو 179000 هزار تومان
با تخفیف 173000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 179,000 تومان بود.قیمت فعلی 173,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 346000 هزار تومان
با تخفیف 339000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 346,000 تومان بود.قیمت فعلی 339,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 181000 هزار تومان
با تخفیف 176000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 181,000 تومان بود.قیمت فعلی 176,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 110000 هزار تومان
با تخفیف 105000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 110,000 تومان بود.قیمت فعلی 105,000 تومان است.

اتمام موجودی

قیمت هر کیلو 2850000 هزار تومان
با تخفیف 2800000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 2,850,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,800,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 273000 هزار تومان
با تخفیف 267000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 273,000 تومان بود.قیمت فعلی 267,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 75000 هزار تومان
با تخفیف 72000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 75,000 تومان بود.قیمت فعلی 72,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 225000 هزار تومان
با تخفیف 218000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 225,000 تومان بود.قیمت فعلی 218,000 تومان است.

قیمت هر مثقال 540000 هزار تومان
با تخفیف 530000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 540,000 تومان بود.قیمت فعلی 530,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 118000 هزار تومان
با تخفیف 108000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 118,000 تومان بود.قیمت فعلی 108,000 تومان است.

اتمام موجودی

قیمت هر کیلو 1310000 هزار تومان
با تخفیف 1290000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 1,310,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,290,000 تومان است.

اتمام موجودی

قیمت هر کیلو 920000 هزار تومان
با تخفیف 898000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 920,000 تومان بود.قیمت فعلی 898,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 156000 هزار تومان
با تخفیف 149000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 156,000 تومان بود.قیمت فعلی 149,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 162000 هزار تومان
با تخفیف 155000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 162,000 تومان بود.قیمت فعلی 155,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 137000 هزار تومان
با تخفیف 127000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 137,000 تومان بود.قیمت فعلی 127,000 تومان است.

اتمام موجودی

قیمت هر کیلو 255000 هزار تومان
با تخفیف 250000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 2,499,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,450,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 443000 هزار تومان
با تخفیف 438000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 443,000 تومان بود.قیمت فعلی 438,000 تومان است.