خشکبار

آلبالو خشکه

۲,۳۰۰ تومان۲۳,۰۰۰ تومان

خشکبار

برگه زردآلو

۳,۵۰۰ تومان۳۵,۰۰۰ تومان

خشکبار

آلوچه سیاه

۱,۶۵۰ تومان۱۶,۵۰۰ تومان

خشکبار

قیصی زردآلو

۳,۶۰۰ تومان۳۶,۰۰۰ تومان

خشکبار

آلوچه طلایی

۱,۷۰۰ تومان۱۷,۰۰۰ تومان

انجیر خشک

انجیر خشک لوکس

۱۲,۸۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان

خشکبار

آلو بخارا

۳,۲۵۰ تومان۳۲,۵۰۰ تومان

خشکبار

مویز ممتاز

۸,۷۰۰ تومان۸۷,۰۰۰ تومان
۲,۴۵۰ تومان۲۴,۵۰۰ تومان
۱,۲۰۰ تومان۱۲,۰۰۰ تومان

خشکبار

زرشک

۸,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۲۰۰ تومان۲۱۲,۰۰۰ تومان

انجیر خشک

انجیر خشک ممتاز

۹,۵۰۰ تومان۹۵,۰۰۰ تومان

پذیرایی

عناب

۳,۴۵۰ تومان۳۴,۵۰۰ تومان

خشکبار

تخم شربتی

۹,۰۰۰ تومان
۳,۴۰۰ تومان۳۴,۰۰۰ تومان