خشکبار

برگه زردآلو

۳,۸۵۰ تومان۳۸,۵۰۰ تومان
۲۶,۷۵۰ تومان۲۶۷,۵۰۰ تومان

خشکبار

آلبالو خشکه

۳,۸۵۰ تومان۳۸,۵۰۰ تومان

خشکبار

آلوچه سیاه

۱,۷۵۰ تومان۱۷,۵۰۰ تومان

خشکبار

آلوچه طلایی

۲,۰۵۰ تومان۲۰,۵۰۰ تومان

خشکبار

قیصی زردآلو

۵,۶۰۰ تومان۵۶,۰۰۰ تومان

خشکبار

آلو بخارا

۷,۱۰۰ تومان۷۱,۰۰۰ تومان
۳,۱۰۰ تومان۳۱,۰۰۰ تومان

خشکبار

مویز ممتاز

۱۲,۱۵۰ تومان۱۲۱,۵۰۰ تومان

پذیرایی

عناب

۳,۷۰۰ تومان۳۷,۰۰۰ تومان

خشکبار

زرشک

۹,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۰۰ تومان۳۱,۰۰۰ تومان
۷,۸۵۰ تومان۷۸,۵۰۰ تومان

انجیر خشک

انجیر خشک ممتاز

۱۰,۶۰۰ تومان۱۰۶,۰۰۰ تومان

انجیر خشک

انجیر خشک لوکس

۱۴,۸۰۰ تومان۱۴۸,۰۰۰ تومان
۳۱,۵۰۰ تومان