محصولات دسته محصولات خام

قیمت هر کیلو 140000 هزار تومان
با تخفیف 134000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 140,000 تومان بود.قیمت فعلی 134,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 135000 هزار تومان
با تخفیف 129000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 135,000 تومان بود.قیمت فعلی 129,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 120000 هزار تومان
با تخفیف 110000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 110,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 105000 هزار تومان
با تخفیف 97000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 105,000 تومان بود.قیمت فعلی 97,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 103000 هزار تومان
با تخفیف 95000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 103,000 تومان بود.قیمت فعلی 95,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 99000 هزار تومان
با تخفیف 96000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 99,000 تومان بود.قیمت فعلی 96,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 138000 هزار تومان
با تخفیف 133000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 138,000 تومان بود.قیمت فعلی 133,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 414000 هزار تومان
با تخفیف 392000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 414,000 تومان بود.قیمت فعلی 392,000 تومان است.

اتمام موجودی

قیمت هر کیلو 0 هزار تومان
با تخفیف 0 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

تومان

قیمت هر کیلو 605000 هزار تومان
با تخفیف 595000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 605,000 تومان بود.قیمت فعلی 595,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 623000 هزار تومان
با تخفیف 613000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 623,000 تومان بود.قیمت فعلی 613,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 510000 هزار تومان
با تخفیف 500000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 510,000 تومان بود.قیمت فعلی 500,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 845000 هزار تومان
با تخفیف 830000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 845,000 تومان بود.قیمت فعلی 830,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 282000 هزار تومان
با تخفیف 275000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 282,000 تومان بود.قیمت فعلی 275,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 302000 هزار تومان
با تخفیف 295000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 302,000 تومان بود.قیمت فعلی 295,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 228000 هزار تومان
با تخفیف 226000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 228,000 تومان بود.قیمت فعلی 226,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 230000 هزار تومان
با تخفیف 228000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 230,000 تومان بود.قیمت فعلی 228,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 660000 هزار تومان
با تخفیف 650000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 660,000 تومان بود.قیمت فعلی 650,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 200000 هزار تومان
با تخفیف 185000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 185,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 160000 هزار تومان
با تخفیف 145000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 160,000 تومان بود.قیمت فعلی 145,000 تومان است.

محصول بیشتری وجود ندارد.