محصولات دسته تخمه هندوانه

قیمت هر کیلو 225000 هزار تومان
با تخفیف 219000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 225,000 تومان بود.قیمت فعلی 219,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 258000 هزار تومان
با تخفیف 256000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 258,000 تومان بود.قیمت فعلی 256,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 239000 هزار تومان
با تخفیف 237000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 239,000 تومان بود.قیمت فعلی 237,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 228000 هزار تومان
با تخفیف 226000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 228,000 تومان بود.قیمت فعلی 226,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 230000 هزار تومان
با تخفیف 228000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 230,000 تومان بود.قیمت فعلی 228,000 تومان است.