دسته بندی محصولات

محصولات دسته تخمه آفتابگردان

قیمت هر کیلو 120000 هزار تومان
با تخفیف 113000 هزار تومان
بسته های 20 کیلوگرمی

2,260,000 تومان

قیمت هر کیلو 130000 هزار تومان
با تخفیف 122000 هزار تومان
بسته های 20 کیلوگرمی

2,440,000 تومان

قیمت هر کیلو 152000 هزار تومان
با تخفیف 145920 هزار تومان
بسته های 20 کیلوگرمی

2,918,400 تومان

قیمت هر کیلو 150000 هزار تومان
با تخفیف 143920هزار تومان
بسته های 25 کیلوگرمی

3,598,000 تومان

قیمت هر کیلو 134000هزار تومان
با تخفیف 124000 هزار تومان
بسته های 20 کیلوگرمی

2,480,000 تومان

اتمام موجودی

قیمت هر کیلو 0 هزار تومان
با تخفیف 0 هزار تومان
بسته های 20 کیلوگرمی

تومان

قیمت هر کیلو 99000 هزار تومان
با تخفیف 96000 هزار تومان
بسته های 15 کیلوگرمی

1,440,000 تومان

قیمت هر کیلو 127000 هزار تومان
با تخفیف 122000 هزار تومان
بسته های 15کیلوگرمی

1,830,000 تومان

قیمت هر کیلو 97000 هزار تومان
با تخفیف 92000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

460,000 تومان