محصولات دسته تخمه آفتابگردان

قیمت هر کیلو 151000 هزار تومان
با تخفیف 145000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 151,000 تومان بود.قیمت فعلی 145,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 151000 هزار تومان
با تخفیف 145000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 151,000 تومان بود.قیمت فعلی 145,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 141000 هزار تومان
با تخفیف 135000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 141,000 تومان بود.قیمت فعلی 135,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 125000 هزار تومان
با تخفیف 115000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 125,000 تومان بود.قیمت فعلی 115,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 140000 هزار تومان
با تخفیف 134000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 140,000 تومان بود.قیمت فعلی 134,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 135000 هزار تومان
با تخفیف 129000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 135,000 تومان بود.قیمت فعلی 129,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 120000 هزار تومان
با تخفیف 110000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 110,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 113000 هزار تومان
با تخفیف 105000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 113,000 تومان بود.قیمت فعلی 105,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 105000 هزار تومان
با تخفیف 97000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 105,000 تومان بود.قیمت فعلی 97,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 103000 هزار تومان
با تخفیف 95000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 103,000 تومان بود.قیمت فعلی 95,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 101000 هزار تومان
با تخفیف 98000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 101,000 تومان بود.قیمت فعلی 98,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 99000 هزار تومان
با تخفیف 96000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 99,000 تومان بود.قیمت فعلی 96,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 140000 هزار تومان
با تخفیف 135000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 140,000 تومان بود.قیمت فعلی 135,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 138000 هزار تومان
با تخفیف 133000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 138,000 تومان بود.قیمت فعلی 133,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 111000 هزار تومان
با تخفیف 106000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 111,000 تومان بود.قیمت فعلی 106,000 تومان است.