محصولات دسته محصولات برشته

قیمت هر کیلو 559000 هزار تومان
با تخفیف 549000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 559,000 تومان بود.قیمت فعلی 549,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 424000 هزار تومان
با تخفیف 414000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 424,000 تومان بود.قیمت فعلی 414,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 293000 هزار تومان
با تخفیف 283000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 293,000 تومان بود.قیمت فعلی 283,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 406000 هزار تومان
با تخفیف 396000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 406,000 تومان بود.قیمت فعلی 396,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 709000 هزار تومان
با تخفیف 699000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 709,000 تومان بود.قیمت فعلی 699,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 151000 هزار تومان
با تخفیف 145000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 151,000 تومان بود.قیمت فعلی 145,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 151000 هزار تومان
با تخفیف 145000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 151,000 تومان بود.قیمت فعلی 145,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 141000 هزار تومان
با تخفیف 135000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 141,000 تومان بود.قیمت فعلی 135,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 125000 هزار تومان
با تخفیف 115000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 125,000 تومان بود.قیمت فعلی 115,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 113000 هزار تومان
با تخفیف 105000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 113,000 تومان بود.قیمت فعلی 105,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 101000 هزار تومان
با تخفیف 98000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 101,000 تومان بود.قیمت فعلی 98,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 140000 هزار تومان
با تخفیف 135000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 140,000 تومان بود.قیمت فعلی 135,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 469000 هزار تومان
با تخفیف 459000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 469,000 تومان بود.قیمت فعلی 459,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 161000 هزار تومان
با تخفیف 158000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 161,000 تومان بود.قیمت فعلی 158,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 625000 هزار تومان
با تخفیف 615000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 625,000 تومان بود.قیمت فعلی 615,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 648000 هزار تومان
با تخفیف 638000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 648,000 تومان بود.قیمت فعلی 638,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 655000 هزار تومان
با تخفیف 645000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 655,000 تومان بود.قیمت فعلی 645,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 547000 هزار تومان
با تخفیف 540000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 547,000 تومان بود.قیمت فعلی 540,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 295000 هزار تومان
با تخفیف 290000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 295,000 تومان بود.قیمت فعلی 290,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 225000 هزار تومان
با تخفیف 219000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 225,000 تومان بود.قیمت فعلی 219,000 تومان است.

محصول بیشتری وجود ندارد.