دسته بندی محصولات

محصولات دسته بادام سفید

قیمت هر کیلو 370000 هزار تومان
با تخفیف 355000 هزار تومان
بسته های 3 کیلوگرمی

1,065,000 تومان

قیمت هر کیلو 413000 هزار تومان
با تخفیف 399000 هزار تومان
بسته های 3 کیلوگرمی

1,197,000 تومان

قیمت هر کیلو 608000 هزار تومان
با تخفیف 592000 هزار تومان
بسته های 3 کیلوگرمی

1,776,000 تومان

قیمت هر کیلو 576000 هزار تومان
با تخفیف 560000 هزار تومان
بسته های 3 کیلوگرمی

1,680,000 تومان