محصولات دسته بادام زمینی

قیمت هر کیلو 161000 هزار تومان
با تخفیف 158000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 161,000 تومان بود.قیمت فعلی 158,000 تومان است.

اتمام موجودی

قیمت هر کیلو 0 هزار تومان
با تخفیف 0 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

تومان

قیمت هر کیلو 200000 هزار تومان
با تخفیف 185000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 185,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 160000 هزار تومان
با تخفیف 145000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 160,000 تومان بود.قیمت فعلی 145,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 166000 هزار تومان
با تخفیف 163000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 166,000 تومان بود.قیمت فعلی 163,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 145000 هزار تومان
با تخفیف 141000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 145,000 تومان بود.قیمت فعلی 141,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 98000 هزار تومان
با تخفیف 88000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 98,000 تومان بود.قیمت فعلی 88,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 107000 هزار تومان
با تخفیف 104000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 107,000 تومان بود.قیمت فعلی 104,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 109000 هزار تومان
با تخفیف 106000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 109,000 تومان بود.قیمت فعلی 106,000 تومان است.