دسته بندی محصولات

محصولات دسته بادام درختی

قیمت هر کیلو 397000 هزار تومان
با تخفیف 375000 هزار تومان
بسته های 5کیلوگرمی

1,875,000 تومان

قیمت هر کیلو 525000 هزار تومان
با تخفیف 515000 هزار تومان
بسته های 3کیلوگرمی

1,545,000 تومان

قیمت هر کیلو 525000 هزار تومان
با تخفیف 515000 هزار تومان
بسته های 3کیلوگرمی

1,545,000 تومان

قیمت هر کیلو 448000 هزار تومان
با تخفیف 435000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

2,175,000 تومان

قیمت هر کیلو 438000 هزار تومان
با تخفیف 425000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

2,125,000 تومان

قیمت هر کیلو 428000 هزار تومان
با تخفیف 415000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

2,075,000 تومان

قیمت هر کیلو 408000 هزار تومان
با تخفیف 388000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

1,940,000 تومان