محصولات دسته بادام درختی

قیمت هر کیلو 406000 هزار تومان
با تخفیف 396000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 406,000 تومان بود.قیمت فعلی 396,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 404000 هزار تومان
با تخفیف 382000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 404,000 تومان بود.قیمت فعلی 382,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 630000 هزار تومان
با تخفیف 620000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 630,000 تومان بود.قیمت فعلی 620,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 655000 هزار تومان
با تخفیف 645000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 655,000 تومان بود.قیمت فعلی 645,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 499000 هزار تومان
با تخفیف 489000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 499,000 تومان بود.قیمت فعلی 489,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 509000 هزار تومان
با تخفیف 499000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 509,000 تومان بود.قیمت فعلی 499,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 508000 هزار تومان
با تخفیف 498000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 508,000 تومان بود.قیمت فعلی 498,000 تومان است.

اتمام موجودی

قیمت هر کیلو 0 هزار تومان
با تخفیف 0 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

تومان

قیمت هر کیلو 511000 هزار تومان
با تخفیف 488000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 511,000 تومان بود.قیمت فعلی 488,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 480000 هزار تومان
با تخفیف 467000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 480,000 تومان بود.قیمت فعلی 467,000 تومان است.