محصولات دسته محصولات اختصاصی

قیمت هر کیلو 161000 هزار تومان
با تخفیف 159000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 161,000 تومان بود.قیمت فعلی 159,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 161000 هزار تومان
با تخفیف 159000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 161,000 تومان بود.قیمت فعلی 159,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 161000 هزار تومان
با تخفیف 159000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 161,000 تومان بود.قیمت فعلی 159,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 161000 هزار تومان
با تخفیف 159000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 161,000 تومان بود.قیمت فعلی 159,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 161000 هزار تومان
با تخفیف 159000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 161,000 تومان بود.قیمت فعلی 159,000 تومان است.