محصولات دسته آجیل

قیمت هر کیلو 559000 هزار تومان
با تخفیف 549000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

549,000 تومان

قیمت هر کیلو 424000 هزار تومان
با تخفیف 414000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

414,000 تومان

قیمت هر کیلو 293000 هزار تومان
با تخفیف 283000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

283,000 تومان

قیمت هر کیلو 406000 هزار تومان
با تخفیف 396000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

396,000 تومان

قیمت هر کیلو 709000 هزار تومان
با تخفیف 699000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

699,000 تومان