دسته بندی محصولات

محصولات دسته آبمیوه و بستنی

قیمت هر کیلو 660000 هزار تومان
با تخفیف 640200 هزار تومان
بسته های 3 کیلوگرمی

1,920,600 تومان

قیمت هر کیلو 149000 هزار تومان
با تخفیف 144000 هزار تومان
بسته های 3 کیلوگرمی

432,000 تومان

قیمت هر کیلو 99000 هزار تومان
با تخفیف 94000 هزار تومان
بسته های 3 کیلوگرمی

282,000 تومان

قیمت هر کیلو 525000 هزار تومان
با تخفیف 515000 هزار تومان
بسته های 3کیلوگرمی

1,545,000 تومان

قیمت هر کیلو 210000 هزار تومان
با تخفیف 195000 هزار تومان
بسته های 3 کیلوگرمی

585,000 تومان

قیمت هر کیلو 160000 هزار تومان
با تخفیف 145000 هزار تومان
بسته های 3 کیلوگرمی

435,000 تومان

قیمت هر کیلو 1650000هزار تومان
با تخفیف 1625000 هزار تومان
بسته های 3 کیلوگرمی

4,875,000 تومان

قیمت هر مثقال 350000 هزار تومان
با تخفیف 340000 هزار تومان
بسته های یک مثقالی

340,000 تومان

قیمت هر مثقال 200000 هزار تومان
با تخفیف 190000 هزار تومان
بسته های یک مثقالی

190,000 تومان

قیمت هر کیلو 140000 هزار تومان
با تخفیف 133000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

665,000 تومان

قیمت هر کیلو 140000 هزار تومان
با تخفیف 133000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

665,000 تومان

قیمت هر کیلو 135000 هزار تومان
با تخفیف 125000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

625,000 تومان

قیمت هر کیلو 525000 هزار تومان
با تخفیف 515000 هزار تومان
بسته های 3کیلوگرمی

1,545,000 تومان

قیمت هر کیلو 448000 هزار تومان
با تخفیف 435000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

2,175,000 تومان

قیمت هر کیلو 438000 هزار تومان
با تخفیف 425000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

2,125,000 تومان

قیمت هر کیلو 428000 هزار تومان
با تخفیف 415000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

2,075,000 تومان

قیمت هر کیلو 408000 هزار تومان
با تخفیف 388000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

1,940,000 تومان

قیمت هر کیلو 370000 هزار تومان
با تخفیف 355000 هزار تومان
بسته های 3 کیلوگرمی

1,065,000 تومان

قیمت هر کیلو 413000 هزار تومان
با تخفیف 399000 هزار تومان
بسته های 3 کیلوگرمی

1,197,000 تومان

قیمت هر کیلو 608000 هزار تومان
با تخفیف 592000 هزار تومان
بسته های 3 کیلوگرمی

1,776,000 تومان

محصول بیشتری وجود ندارد.